O nama

„Zidne novine“ su pokrenute u septembru 2013. godine od strane Udruženja KURS u okviru kampanje „Kultura u protestu“ Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije.

„Zidne novine“ su likovno-informativni projekat, koji se lako umnožava i deli, i koji preko zidova lokalnih institucija kulture, organizacija u nezavisnom sektoru kao i drugih javnih prostora, dopire do šire publike i javnosti. Ovom formom želimo da istražimo moguće „nove“ pristupe delovanja u javnom prostaru i prenosemo informacije o aktuelnim društvenim temama. Formu zidnih novina smo videli kao mogućnost za unapređenje komunikacije sa širom publikom i ponovnu politizaciju umetničke prakse.

Impressum

ZIDNE NOVINE
Izdavač: Udruženje Kreativno usmereno rešavanje situacije (KURS)Đorđa Lobačeva 7, Beograd;
kurs.org@gmail.com; www.udruzenjekurs.org
Uredništvo: Miloš Miletić, Mirjana Radovanović;
Lektura: Stanislava Mijić
Grafičko oblikovanje: KURS

Štampano izdanje:

tiraž:300 primeraka
štampa: Strandard2, Beograd
ISSN 2406-1174 = Zidne novine (Udruženje KURS)
COBISS.SR-ID 210632972